×
Mengen Belediyesi'ne
Hoşgeldiniz
Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!
Çözüm
Merkezi
Duyuru ve
İhaleler
Vefat
Edenler
Sosyal
Medya
İletişim
Bilgileri
ARAÇ SATIŞ İHALESİ
3 yıl önce - 29.01.2020

T.C. Mengen Belediye Başkanlığından

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan 2 (iki) adet araç Bakım ve Onarım Maliyeti Ekonomik olmadığından Trafikten Çekme Belgesi düzenlenmiş olup, Belediye Encümenin 15.03.2018 Tarih ve 2018/04-09 sayılı kararına istinaden ayrı ayrı olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve devamı gereğince Açık Arttırma Usulü ile satışa çıkartılmıştır.
1) İhalelerin Tarihi ve Saati: 14.02.2020 Cuma günü saat 10.30 da başlayacaktır ve Aşağıdaki tabloda belirtilen sırayla yapılması uygun görülmüştür.
2) İhalelerin Yapılacağı Yer: Türkbeyli Mahallesi Atatürk Cad. İsmet Şentürk İş hanı Kat 2 Mengen/BOLU
3) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ve devamına göre Açık Arttırma Usulü
4) İhale şartnamelerini: Türkbeyli Mahallesi Atatürk Cad. İsmet Şentürk İş hanı Kat 2 Mengen/BOLU adresinden temin edilebilir.
Tel: 0374 356 14 00
5) Şartname Bedeli: 150,00 -TL. ( İhalesine girilecek her araç için ayrı şartname bedeli ödenecektir. İhaleyi kaybeden veya ihaleden çekilen isteklilere şartname bedelleri geri verilmeyecektir.)
6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler;
a) Nüfus kâğıdının idarece onaylanacak fotokopisi ve İkametgâh belgesi (Gerçek Kişiler), irtibat için telefon, varsa mail adresi.
b) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)
c) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)
d) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
e) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)
g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
ı) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması,
i) Mengen Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.) j) Sabıka Kaydı ( Sabıkalı olması durumunda sabıkasını belirten açıklayıcı kâğıt. Terör vb. suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan sabıkası olanlar ihaleye alınmayacaktır.) k) İstekli ihalesine gireceği her araç için, istenilen belgeleri ayrı dosya olarak hazırlayacaktır. 7) İlanın birinci maddesinde belirtilen ihale saatine kadar istenilen belgelerin, ihalenin yapılacağı adreste bulunan Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek evralar veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla araçlara ait dosyalarındaki bilgileri ve her türlü masrafı (vergi,resim,harç,kdv ,mal müdürlüğünde doğacak masraflar vb.) alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri,alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir..
10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

2020

ARAÇ ADI

MODEL

ARAÇ PLAKA

RENK

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

MUHAMMEN BEDEL

TARİH VE SAAT

1

RENAULT 12 TSW

1984

14 AD 279

BEYAZ

97,50-TL

3.250,00

14.02.2020 10:30

2

RENAULT 12 SW R 13

39 5 VT

1991

14 KL 236

SIYAH

150,00-TL

5.000,00

14.02.2020 10:30


Sosyal Ağlarda Paylaş!