×
Mengen Belediyesi'ne
Hoşgeldiniz
Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!
Çözüm
Merkezi
Duyuru ve
İhaleler
Vefat
Edenler
Sosyal
Medya
İletişim
Bilgileri
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
2 yıl önce - 20.01.2021

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

:

14

Yasal Kapsam

:

13 b/2

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

2. adım 194.033,00 - 388.086,00

Ortak Alım

:

Hayır

Sınır Değer

:

Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

E-İhale

:

Hayır


AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

MENGEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mengen Belediyesi Hizmet Araçları için 50000litre Motorin (Diğer),1500Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/25121

1-İdarenin

a) Adresi

:

TÜRKBEYLİ MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 1 14840 MENGEN/BOLU

b) Telefon ve faks numarası

:

3743561050 - 3743561201

c) Elektronik Posta Adresi

:

mengenbelediye@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

50.000 LT Motorin (Diğer), 1.500 LT Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Akaryakıt Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Mengen Belediyesi Sınırları İçerisinde Gösterilecek Akaryakıt İstasyonundan veya yeri ve güvenliği firma tarafından sağlanacak akaryakıt tank ve tanka bağlı pompadan Belediyemiz Araçları İle 01.01.2022 tarihine kadar İhtiyaç Nispetinde Günlük Teslim alınacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen 1 (bir) işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2021 tarihine kadardır.


3- Yeterlik değerlendirilmesinin

a) Yapılacağı yer

:

Türkbeyli mahallesi Atatürk Caddesi İsmet Şentürk İş Merkezi Kat:2 Mengen Belediyesi

b) Tarihi ve saati

:

02.02.2021 - 10:30


4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerin İhale Konusu iş ile Mesleki Faaliyetini sürdürdüğüne dair belge , EPDK 'dan alınmış ve iş bitim süresince geçerli olacak kendi nam ve hesabına ait " Bayilik Lisansı" İsteklilerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen dağıtıcı lisansı bulunan dağıtım şirketlerinden biri ile yapmış olduğu bayilik belgesini vermesi zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,
4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
Adayın yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu asağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Aday ve istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu

Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

Adayla veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

EPDK Yetkili Satıcı Kayıt Belgesi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Türkbeyli mahallesi Atatürk Caddesi İsmet Şentürk İş Merkezi Kat:2 Mengen Belediyesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Ağlarda Paylaş!